ECOLOCENE – Emisioni më i ri në Radio Mi nga Margherita Cappelletto. Mbështetur nga Instituti Italian i Kulturës – Istituto Italiano di Cultura a Tirana

Pesë helika për pesë episode. Ecoloceni i jep zë nxitësve të mbrojtjes së mjedisit.

Le të bëjmë një eksperiment dhe të imagjinojmë ta sjellim Planetin tonë në Ekolocen, një epokë ekologjike e gjitha për t’u përcaktuar. Çfarë karakteristikash duhet të ketë një botë ekologjike? Për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje, Margherita Cappelletto, e diplomuar në astrofizikë dhe me master në komunikim shkencor, sot teknologe pranë Këshillit Kombëtar të Kërkimeve, do t’u japë zë perspektivave të pesë sektorëve të cilët ndihmojnë në inovacionin social: kërkimi, industria, politika, shoqëria civile si dhe vetë mjedisi. Falë dialogut dhe integrimit të qasjeve dhe perspektivave, të bashkërenduara që në fazën e projektimit, arrihet të ndërtohet tranzicioni drejt një epoke ekologjike.

Po ju si e imagjinoni Ecolocenin?

Episodi 1 – Ecoloceni në sytë e kërkimit

Nëse Antropoceni është tani, po Ecoloceni a mund të jetë nesër? Margherita Cappelletto, teknologe pranë Këshillit Kombëtar të Kërkimeve, përuron një eksperiment të podcastit prej pesë episodesh, për të provuar të imagjinojë një epokë ekologjike në të cilën planeti ynë do të gjendej tranzit. I ftuar në episodin e parë, kushtuar perspektivës së kërkimit shkencor mbi sfidat globale në epokën e ekonomisë së gjelbër, është Fabio Trincardi, Drejtor i Departamentit të Shkencave të Sistemit Tokë dhe Teknologjive për Mjedisin, pranë Këshillit Kombëtar të Kërkimeve.

Emisioni është regjistruar nga Vittorio Tulli, teknik i Këshillit Kombëtar të Kërkimeve

🗓 Çdo të hënë
▶️ Në transmetim: Ora 15:00
🔄 Në Ri-Transmetim: Ora 20:00
🌐 www.radiomi.al

🇮🇹 Cinque eliche per cinque puntate. Ecolocene dà voce ai propulsori della sostenibilità ambientale.

Facciamo un esperimento e immaginiamo di portare il nostro Pianeta nell’Ecolocene, un’era ecologica tutta da definire. Quali caratteristiche dovrebbe avere un mondo ecologico? Per rispondere a questo quesito Margherita Cappelletto, astrofisica di formazione e con un master in comunicazione della scienza, oggi tecnologa al Consiglio Nazionale delle Ricerche, darà voce alle prospettive dei cinque settori che contribuiscono all’innovazione sociale: ricerca, industria, politica, società civile e lo stesso ambiente. È nel dialogo e nell’integrazione di approcci e prospettive, condivisi fin dalla fase di progettazione, che si costruisce la transizione verso un’epoca ecologica.
E voi l’Ecolocene come lo immaginate?

Puntata 1. Ecolocene negli occhi della ricerca

Se l’Antropocene è ora, l’Ecolocene potrà essere domani? Margherita Cappelletto, tecnologa del Consiglio Nazionale delle Ricerche, inaugura un esperimento in podcast in cinque puntate per provare a immaginare un’era ecologica nella quale il nostro Pianeta si troverebbe a transire. L’ospite della prima puntata, dedicata alla prospettiva della ricerca scientifica sulle sfide globali nell’epoca dell’economia verde, è Fabio Trincardi, Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

La puntata è stata registrata e montata da Vittorio Tulli, tecnico del Consiglio Nazionale delle Ricerche