27 Janar – “Dita e Kujtesës”

Njoftimi për shtyp

Me rastin e “Ditës Ndërkombëtare të Përkujtimit të Viktimave të Holokaustit “, e njohur nga Kombet e Bashkuara që nga 1 nëntori 2005 dhe e vendosur në Itali me Ligjin Nr. 211 datë 20 korrik 2000, për të kujtuar Shoah (shfarosjen e popullit hebre), Instituti Italian i Kulturës në Tiranë dhe RadioMi në datat 27 dhe 28 Janar, organizojnë një program të larmishëm, i cili synon të kujtojë çfarë është bërë dhe po bëhet në Itali dhe Shqipëri në mënyrë që ngjarje të tilla të mos ndodhin më kurrë. Do të alternohen në mikrofonët e RadioMi www.radiomi.al të ftuar të ndryshëm për momente reflektimi që nxjerrin në pah se sa e rëndësishme është që edhe brezat e rinj evropianë të dinë se çfarë ka ndodhur në vendet tona gjatë shekullit të kaluar, dhe të gjejnë në ndërgjegjësimin e kujtesës historike, antidotin kundër pasojave të urrejtjes dhe paragjykimit racor.

Midis të ftuarve: Elva Margariti, Ministre e Kulturës, Noah Gal Gentler, Ambasador i Izraelit në Shqipëri; historianët Laura Brazzo dhe Nevila Nika do të hedhin dritë mbi historinë e hebrenjve në Shqipëri gjatë sundimit fashist; Francesco M Cataluccio i Fondacionit GARIWO në Milano, do të tregojë kuptimin e “Kopshteve të të Drejtëve”; Profesor MCristina Lovat (Liceo I. Qemali në Tiranë) do të flasë për rëndësinë e të mësuarit të kujtesës në shkolla; përvojën e vënies në skenë të “Ditarit të Anne Frank” me Armela Demaj e Vanesa Guri të Teatrit Metropol, etj. Prof. Anna Giulia Bonanno, profesore e gjuhës italiane në Universitetin Polis, do të lexojë dhe komentojë disa fragmente nga shkrimet e autorëve Primo Levi, Giorgio Bassani, Liliana Segre dhe Andra e Tatiana Bucci.
Në Sallën shumë funksionale të Institutit, gjatë paraditeve dhe mbrëmjeve të datave 26, 27 dhe 28 – duke respektuar me rigorozitet të gjitha masat e vendosura nga Qeveria Shqiptare për parandalimin dhe përhapjen e COVID-19 – nxënës të shkollave dhe miq të Institutit do të kenë mundësinë të ndjekin shfaqjen e disa filmave dhe dokumentarëve mbi këtë temë.
Për më shumë informacion: www.iictirana.esteri.it www.radiomi.al
Tiranë, 26 01 2021

Istituto Italiano di Cultura, Sheshi “Skënderbej”, Pallati i Kulturës, K. II, 1010 – TIRANA

+355 4 2 379580 – [email protected] www.iictirana.esteri.it
————————
🇮🇹 27 Gennaio – “Giorno della Memoria”

Comunicato Stampa

In occasione del “Giorno della Memoria”, riconosciuta dalle Nazioni Unite dal 1° novembre 2005 e istituita in Italia con la Legge n. 211 del 20 Luglio 2000 per ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), l’Istituto Italiano di Cultura di Tirana e RadioMi organizzano nei giorni 27 e 28 gennaio un programma a più voci che si propone di ricordare quanto è stato fatto e si sta facendo in Italia e in Albania affinché ‘simili eventi non possano mai più accadere’. Si alterneranno ai microfoni di RadioMi www.radiomi.al diversi ospiti per dei momenti di riflessione che evidenzino quanto sia sempre più importante che anche le giovani generazioni europee conoscano quanto accaduto nel secolo scorso nei nostri paesi e trovino nella consapevolezza della memoria storica l’antidoto alle conseguenze dell’odio e del pregiudizio razziale.

Fra gli ospiti: Elva Margariti, Ministra della Cultura, Noah Gal Gentler, Ambasciatore d’Israele in Albania; le storiche Laura Brazzo e Nevila Nika faranno luce sulla storia degli Ebrei in Albania sotto il fascismo; Francesco M Cataluccio della Fondazione GARIWO di Milano racconterà il significato dei ‘Giardini dei Giusti’; la prof.ssa MCristina Lovat (Liceo I. Qemali di Tirana) perché sia importante insegnare la memoria nelle scuole; l’esperienza della messa in scena del ‘Diario di Anna Frank’ con Armela Demaj e Vanesa Guri del Teatro Metropol, etc. La Prof.ssa Anna Giulia Bonanno docente d’italiano all’Università Polis leggerà e commenterà alcuni brani tratti dagli scritti di Primo Levi, Giorgio Bassani, Liliana Segre e Andra e Tatiana Bucci.
Nella Sala Polivalente dell’Istituto nelle mattinate e serate dei giorni 26, 27 e 28 – nel più rigoroso rispetto di tutte le misure per la prevenzione alla diffusione del COVID-19 indicate dal Governo Albanese – studenti delle scuole e amici dell’Istituto avranno la possibilità di assistere alla visione di film e documentari sull’argomento.

Per maggiori info: www.iictirana.esteri.it www.radiomi.al